Pradžia / Skelbimai Apie mus Partneriai Veikla Kontaktai
Veikla

 • Visos nekilnojamojo turto paslaugos
 • Pastatų kadastriniai matavimai (inventorizacija) 
 • Kadastriniai (geodeziniai) žemės sklypų  matavimai;
 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;
 • Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos
 • Planai teismams ir notarams
 • Topografinių planų rengimas;
 

Geodeziniai ir žemės sklypų kadastriniai matavimai
Atliekant kadastrinius matavimus nustatomos žemės sklypų ribos,
suformuojamos nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo bylos, atitinkančios nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. 522.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai
Atliekant žemės sklypų ribų formavimą - projektuojami nauji žemės sklypai, keičiamos gretimų žemės sklypų ribos (atliekama amalgamacija), padalijami žemės sklypai į du ar daugiau sklypų, sujungiami du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Topografinių planų rengimas
Rengiant topografinius planus išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos
Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų.

Geodezijos darbai

Įvairių mastelių topografinių planų rengimas
Vietovės topografiniai planai būtini pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniai planai rengiami vadovaujantis geodezijos kartografijos techninio reglamentu GKTR 2.11.02:2000, patvirtintu Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.45. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama vietovės situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Pagal nustatytą tvarką topografiniai planai suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai atliekami matavimų duomenis apdorojant skaitmenine forma.

Kiti geodeziniai darbai statybų aikštelėse.

Naujai statomų pastatų ir statinių ašių nužymėjimas vietovėje ir išpildomųjų nuotraukų rengimas.
Šie matavimai atliekami prieš pradedant pastatų ir statinių statybos montavimo darbus. Matavimo metu, pagal pateiktus projektinius brėžinius, vietovėje nužymima pastatų montavimo vieta ir ašys. Atlikus statybos montavimo darbus parengiama statinio charakteringų taškų išpildomoji nuotrauka.

Požeminių inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezinės išpildomosios nuotraukos
Šie geodeziniai matavimai atliekami kai yra naujai montuojami ar tiesiami požeminiai inžineriniai tinklai bei komunikacijos. Matavimo metu nustatomi jų aukščiai (altitudės), valstybinėje koordinačių sistemoje nustatoma planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių statinių. Matavimai atliekami vadovaujantis techninių reikalavimų reglamentu GKTR2.01.01:1999, patvirtintu Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr.17. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką visi naujai sumontuoti požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas. Ši sąlyga yra būtina tam, kad būtų užtikrintas saugus inžinerinių tinklų funkcionavimas bei eksploatavimas.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai
Žemės sklypų ribų nužymėjimas vietovėje.

Geodezijos matavimai

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Atliekame geodezinius matavimus, žemės sklypų ribų nužymėjimas
 • Atliekame statinių kadastrinius matavimus (inventorizaciją)
 • Paruošiame kadastrinių matavimų bylas
 • Sudarome topografinius planus, inžinierinių tinklų planus

Geodeziniai matavimai reikalingi parduodant, dovanojant ar išnuomojant privačios žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai (kitai paskirčiai), taip pat kitais atvejais, jeigu šių matavimų pageidauja žemės savininkas. Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek ir fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą ir ribas, tam kad būtų galima nekliudomai disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.
Kadastriniam (geodeziniam) matavimui atlikti reikia pateikti:
1. Žemės sklypo registro pažymėjimą;
2. Preliminarų arba geodezinį  sklypo planą;
3. Statybų leidimą
4. Statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimą.
Visus darbus atliekame pačiais minimaliausiais terminais, su aukštą kokybę turinčiais prietaisais. Esame įsitikinę, kad būsite patenkinti mūsų teikiamų paslaugų kokybe.


Kadastriniai darbai

Inžinerinių tinklų ir statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija).

Statinių (pastatų ir patalpų) kadastriniai matavimai (inventorizacija).

Žemės sklypų geodeziniai kadastriniai matavimai
Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas. Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla. Matavimai atliekami bei dokumentacija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais ir kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šią veiklą.
Kokias paslaugas teikiame?
 • Visos nekilnojamojo turto paslaugos; 
 • Pastatų kadastriniai matavimai (inventorizacija);  
 • Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai ;
 • Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos;
 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;
 • Sklypų ribų nužymėjimas vietovėje;
 • Topografinių planų rengimas;
 • Planai teismams ir notarams;
 • Išpildomosios nuotraukos

Daugiau apie  DZŪKIJOS VALDOS

Mano pažymėti skelbimai
Pažymėtų skelbimų nėra
REKLAMA